nederland
united kingdom
deutschland

Privacy & Cookie Policy

,,

Wij (Univacco Holland BV) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website)bezoekers en zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites en in het kader van onze dienstverlening aan klanten.


Reikwijdte


Door gebruik te maken van een van onze website en/of producten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.


Privacy


Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1. Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief;

2. Wanneer u onze website bezoekt;

3. Wanneer u gebruikt maakt van onze producten;

4. Wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt.


Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:


Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

browsergegevens;

duur van uw bezoek;

pagina’s die u bezoekt;

links waar u op klikt;

locatiegegevens op basis van uw IP-adres;

verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.


Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verwerken uw persoonsgegevens door het leveren van producten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons worden verstrekt via email, telefoon, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

(bedrijfs)naam;

contactpersoon

adres;

postcode;

geslacht;

woonplaats;

land;

telefoonnummer;

website;

e-mailadres;

financiële gegevens;

identiteitsgegevens;

taalkeuze;

andere gegevens. 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:


Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:


A. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van onze producten);
B. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
1. marketingdoeleinden;
2. het verbeteren en optimaliseren van onze verkoopprocessen;
3. het voeren van geschillen;
4. het beveiligen en beheren van onze systemen.
C. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
D. op basis van ondubbelzinnige toestemming.


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:


Grondslag(en): Doeleinde:

Cont(r)act:

A de uitvoering van een door u gesloten leveringsovereenkomst.

B1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze service en producten.

A, B1, B2, B3 of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

A, B1, B2, B3 of C reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.

Facturering:

A, B3 facturering en het eventueel nemen van incassomaatregelen. Product- en dienst ontwikkeling:

B1, B2, B4 het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.

B1, B2 het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker. 


Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

B2, B3, B4 en C Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Univacco, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s. 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:


Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Univacco. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Univacco heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. 

Univacco verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Univacco te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.


Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.


Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.


Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.


Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht Univacco te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:
 

Per post:

Per mail:

Univacco Holland BV

Gompenstraat 7

5145 RM Waalwijk

Gompenstraat 7

5145 RM Waalwijk

info@univacco.eu

Per telefoon:

Opt-out:

+31 416 300 900

via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketings-doeleinden).


Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@univacco.eu. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.


Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk.
Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

Functionele cookies:
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Analytische cookies:
Met gebruik van Google Analytics en andere analytische cookies wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen wij de kwaliteit van de website verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt beveiligd (via SSL) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen binnen de EER en daarbuiten. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social Media cookies:
Op onze website zijn buttons opgenomen naar sociale netwerken als Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van respectievelijk Facebook, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, InstagramLinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Apple Safari;
Google Chrome;
Microsoft Internet Explorer;
Mozilla Firefox.


Slotbepalingen


Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.


Contactgegevens Univacco

Univacco Holland BV
Gompenstraat 7
5145 RM WaalwijkGompenstraat 7
5145 RM Waalwijk

info@univacco.eu
+31 416 300 900


Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 25 mei 2018.

Komende beurzen

                  
 Coming soon


Warmdrukfolie en koudfolie
Univacco Holland biedt een hoogwaardig programma metallic warmdrukfolies en koudfolies. Onze folies zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen op bijna alle soorten papier, karton, lakken of plastics, zoals bijvoorbeeld op glad en ruw papier en karton, laminaten en zelfklevend etikettenmateriaal.
 

Nieuwsletter